dle 309/2006 Sb.:

 • zpracujeme plán bezpečnosti práce v písemné a grafické podobě se všemi nutnými a potřebnými požadavky a jednotlivými pracovními postupy při realizaci
 • navrhneme vhodná opatření BOZP
 • zpracujeme přehled rizik, která se mohou vyskytnout při realizaci stavby
 • poskytneme odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce
 • podáme oznámení o zahájení stavby příslušnému oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce
 • zkoordinujeme spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zajistíme dohled nad dodržováním bezpečnostních zásad a postupů při zhotovování stavby
 • informujeme všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních rizicích
 • upozorníme zhotovitele stavby a zástupce investora na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, vyžádáme zjednání nápravy
 • provedeme zápisy do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích včetně návrhu na jejich odstranění
 • sledujeme a kontrolujeme dodržení plán BOZP zhotoviteli, případně projednáme opatření a termíny nápravy u zjištěných nedostatků, upravíme plán BOZP dle skutečnosti